Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (…) osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności (…) osobie opuszczającej pieczę zastępczą (…) może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Stosownie do art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia (…). Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Stosownie do § 2.1. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mieszkań chronionych, rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje:

  • pracę socjalną;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych;
  • pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

W/w wsparcie świadczone jest łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.

Powiat Pucki zlecił Fundacji „Rodzinny Gdańsk” prowadzenie zadania publicznego: „Utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Puckiego mieszkania chronionego dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej” od dnia 1 czerwca 2014 roku.