Hostel jest interwencyjnym miejscem schronienia dla osób doświadczających „gorącej” przemocy domowej, których życie i/lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Lokal dysponuje 12 całodobowymi miejscami noclegowymi. Pobyt może trwać do 3 miesięcy z możliwością uzyskania dodatkowych świadczeń np., w formie rzeczowej, finansowej.
O umieszczeniu w Hostelu decyduje zespół specjalistów w OIK (psycholog, pracownik socjalny) również za porozumieniem innych podmiotów działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej tj. pomoc społeczna, Policja, Sąd.