INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA W

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

- posiada ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- posiada fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określającą kwotę opłaconą oraz uzyskaną kwotę limitu kasowego z NFZ.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:

50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  1. Wysokość dofinansowania wynosi do zaopatrzenia:

- w przedmioty ortopedyczne

  1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie powyżej, wyznaczonego przez wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  1. Lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, zleca zakup niezbędnego w funkcjonowaniu przedmiotu ortopedycznego lub pomocniczego, na który limit kasowy przyznaje Narodowy Fundusz Zdrowia (oddział pomorski – 76 – 200 Słupsk,ul. Poniatowskiego 4). Po otrzymaniu limitu kasowego osoba niepełnosprawna dokonuje zakupu przedmiotu ortopedycznego lub pomocniczego.
  2. Wysokość limitów cen przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odpłatność, rodzaj oraz okres użytkowania ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. (Dz.U.2004.275.2732).
  3. W przypadku, gdy cena przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego, jest

wyższa niż limit, różnicę pokrywa uprawniony.

  1. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane są uprawnionym na

własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego

używalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004r. w sprawie szczegółowego wykazu i limitów cen przedmiotów ortopedycznych, środków

pomocniczych.

  1. Wniosek o dofinansowanie należy składać, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z załącznikami – aktualne orzeczenie i faktury lub rachunki za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze oraz kopia zlecenia z NFZ.
  2. Wnioski można składać w każdym czasie.
  3. PCPR w terminie 10 dni od otrzymania wniosku sprawdza z załącznikami pod względem formalnym i informuje wnioskodawcę o uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Kompletne wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia.