Czym jest rodzinna piecza zastępcza?

 

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na Rodzinne Domy Dziecka oraz rodziny zastępcze:

 • spokrewnione
 • niezawodowe
 • zawodowe, zawodowe specjalistyczne i pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

 

Jakie są zadania rodzin zastępczych oraz Rodzinnych Domów Dziecka?

 

Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka lub rodzice zastępczy wychowują dzieci, które są pozbawione częściowo lub całkowicie opieki ze strony rodziców biologicznych, utworzenie dzieciom odpowiednich warunków do prawidłowego wzrastania i rozwoju. Zadaniem zastępczych opiekunów jest dbanie o rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny poprzez zapewnienie im możliwości edukacji, możliwości rozwoju talentów oraz organizacji czasu wolnego, a także zapewnianie im odpowiednich warunków socjalnych, a także poczucia bezpieczeństwa.

 

Kto może zostać prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka lub rodzicem zastępczym?

 

Funkcję prowadzących Rodzinny Dom Dziecka lub rodziny zastępczej powierza się małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli przez kandydatów zostaną spełnione m.in. następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – jeśli taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewniają odpowiedni warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  • wypoczynku i czasu wolnego
 • co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów

 

Jaką pomoc otrzymują prowadzący Rodzinny Dom Dziecka lub rodzice zastępczy?

 

Rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka, nie niższe niż:

 • 694 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje również pomoc finansowa w formie:

 • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci
 • jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
 • dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

 

Ponadto rodziny zastępcze oraz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka mogą uzyskać wsparcie i pomoc specjalistów takich jak psycholog, radca prawny, pedagog, pracownik socjalny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rodziny zastępcze oraz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka mogą też skorzystać z możliwości rozwoju oraz pogłębiania swojej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii dziecka, umiejętności opiekuńczych  i wychowawczych i innych poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach oraz szkoleniach.

 

Czym jest rodzina pomocowa ?

 

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka mają prawo do czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem. W przypadku czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem – piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.

 

Kto może być rodziną pomocową?

 

 • rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa lub prowadzący Rodzinny Dom Dziecka
 • małżeństwo lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, JEŚLI CHCESZ POMAGAĆ DZIECIOM  I ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ DOBRA DZIECKA ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!