Ulotka wolontariat

 

kontakt:
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej tel. 58 671 20 85
Ewelina Kuźba

 

 

Specyfika pracy wolontariackiej w PCPR w Pucku

Główną potrzebą zgłaszaną przez rodziców zastępczych i dyrektorów rodzinnych domów dziecka jest pomoc dzieciom w nauce na różnym poziomie edukacyjnym (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej). Często potrzebni są również Wolontariusze, którzy pomagają przy organizacji czasu wolnego dziecku (zabawa, czytanie, spacery, wyjścia na plac zabaw, itp.) Wolontariusz może również świadczyć pomoc przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomagać naszej instytucji w organizacji imprez okolicznościowych wyjazdów i spotkań (w zależności od bieżących potrzeb). To ile czasu przeznaczają Wolontariusze na swoje aktywności zależy od potrzeb konkretnego dziecka, rodziny oraz możliwości samego Wolontariusza. Nawet 2-3 godziny w tygodniu mają duże znaczenie dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Jeśli chodzi o stronę formalną, Wolontariusze podpisują z instytucją porozumienie wolontariackie, które określa zasady obopólnej współpracy. Ponadto dokumentują przebieg swojej pracy wolontariackiej za pomocą miesięcznych kart, które co miesiąc dostarczają do PCPR-u. Wolontariusze pozostają w stałym kontakcie z opiekunem wolontariatu. Mogą korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów zatrudnionych w instytucji, szczególnie koordynatora danej rodziny zastępczej, pedagoga i psychologa.

 

Kto może zostać wolontariuszem w PCPR w Pucku?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psychofizycznych. Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba taka nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony). Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.