Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych

 

Podstawa prawna:

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania, zwanego dalej "wnioskiem o dofinansowanie"

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu*;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał porzedzający miesiąc złożenia wniosku. nie przekracza, kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 11 grudnia 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Termin załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są o każdym czasie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia odwołanie nie przysługuje.

 

* w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 

 

odtKomunikat dotyczący turnusów rehabilitacyjnych21.09 KB

 

 Wyszukiwarka organizatorów turnusów (kliknij)