1. Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KOLEJOWEJ 7C - Pani/Pana danych osobowych:
  1. Administratorem danych jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KOLEJOWEJ 7C
  2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
  • z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
  • z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych
  • z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • z dnia 13.05.2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
  • z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych.
  • z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  • z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. Prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. Prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
  6. Prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
  2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w jednostkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.