Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie publicznej”

zatwierdzony uchwałą nr 11/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Do kogo program jest adresowany

Adresatami programu są:

 • ogólnopolskie instytucje publiczne;
 • samorząd terytorialny – gminny, powiatowy, województwa;
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.


Kto może zostać objęty wsparciem w ramach programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Ważne  „Osoba pozostająca bez zatrudnienia” to osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Definicja ta obejmuje zarówno osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną.

Jaki jest tryb realizacji programu

Do Biura PFRON składane są oferty zawarcia porozumień w sprawie realizacji działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON oferty skutkuje zawarciem porozumienia, stanowiącego deklarację wzajemnej współpracy przy realizacji programu.

Do Oddziałów PFRON składane są wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy o dofinansowanie. Umowa określa szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron wynikające z dofinansowania tych działań ze środków PFRON.

Kto składa oferty zawarcia porozumień

Z ofertami zawarcia porozumień występują ogólnopolskie instytucje publiczne tj. organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli.

Ważne  Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury nie składają ofert zawarcia porozumień.

Oferty przyjmowane są w Biurze PFRON, w trybie ciągłym. Ofertę sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do procedur realizacji programu. Oferty podlegają ocenie formalnej.

Na podstawie złożonych ofert Zarząd PFRON dokonuje wyboru instytucji publicznych do udziału w programie.

Z wybranymi instytucjami publicznymi zawierane są porozumienia, określające:

jednostki organizacyjne instytucji publicznej (podległe lub nadzorowane), które zostaną objęte finansowaniem w ramach programu, tj. które będą składać do Oddziałów PFRON wnioski o dofinansowanie;

rodzaje działań aktywizacyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne;

liczbę stanowisk pracy, które zostaną wyposażone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Ważne   Instytucja publiczna, z którą zawarte zostanie porozumienie może składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu niezależnie od wniosków składanych przez jednostki organizacyjne tej instytucji (podległe lub nadzorowane).

Wniosek składany przez instytucję publiczną nie może obejmować jednostek organizacyjnych tej instytucji jednostki ujęte w porozumieniu występują samodzielnie z wnioskami w ramach programu.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu

Wnioskodawcami w ramach programu są:

 • jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniu zawartym w ramach programu;

w tym instytucje publiczne, które mogą składać wnioski niezależnie od wniosków składanych przez jednostki organizacyjne tej instytucji;

 • jednostki samorządu terytorialnego – gminny, powiatowy, województwa;
 • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Wnioski składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia stanowisk pracy. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Wniosek sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do procedur. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Jakie podmioty mogą zostać ujęte we wniosku jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować w ramach programu na rzecz:

 • urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 ! Wniosek nie może obejmować przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Jakie działania aktywizacyjne mogą być zgłoszone we wniosku

Wniosek o dofinansowanie może obejmować następujące działania aktywizacyjne:

 • wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 • adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakup i autoryzację oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • szkolenia beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;
 • szkolenia pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy, w tym szkolenia pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;
 • organizację przez Wnioskodawcę (pracodawcę) dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;
 • dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę (pracodawcę).

Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów określone zostały w procedurach realizacji programu.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych (bez dodatku motywacyjnego) nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego.

W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Uwaga!  Wskazana powyżej maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

Co to jest dodatek motywacyjny

Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON dodatek nie jest częścią wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy.

Wypłata dodatku może nastąpić, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Dodatek może być wypłacany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy.

Jeżeli beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł) miesięcznie, pod warunkiem, iż pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjentów ostatecznych.

Ważne   Wypłata dodatku motywacyjnego musi nastąpić w okresie zatrudnienia beneficjenta ostatecznego.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania

Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 • zatrudniania beneficjentów ostatecznych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • zawarcia umów o pracę z beneficjentami ostatecznymi – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez pracowników PFRON faktu wyposażenia stanowisk pracy;
 • niezatrudniania na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy (w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia faktu wyposażenia tego stanowiska) osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu è postanowienia te nie dotyczą osób zatrudnionych u Wnioskodawcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Czy wsparcie w ramach programu może obejmować osoby zatrudnione u Wnioskodawcy przed datą złożenia wniosku

Tak. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 60 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku è z zastrzeżeniem, iż kwalifikowalne w ramach programu są koszty poniesione od daty podpisania umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą.