Zdjęcie przedstawia rodzinę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zostało powołane uchwałą Rady Powiatu Puckiego z dnia 3 lutego 1999 roku, jako samodzielna jednostka organizacyjna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określonych w Ustawie z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697), w Ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016. poz. 930 z późn. zm.), oraz w Ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016. poz. 2046, 1948).

Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku jest udzielanie pomocy o zasięgu ponadgminnym:

 • dzieciom
 • rodzinom
 • osobom chorym i niepełnosprawnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej.

W ramach swoich zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku:

 • opracowuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych
 • organizuje i prowadzi usługi o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kieruje osoby ubiegające się o przyjęcie do domów pomocy społecznej
 • udziela informacji osobom ubiegającym się o pomoc, o przysługujących im prawach i uprawnieniach
 • organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych
 • organizuje pieczę zastępczą w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców
 • realizuje postanowienia sądu dotyczące umieszczeń dzieci pozbawionych opieki
 • prowadzi:
  1. rodziny zastępcze:
   • spokrewnione
   • niezawodowe
   • zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne
  2. rodzinne domy dziecka
 • zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym prowadzi i rozlicza księgowo 3 placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego
 • przyznaje przysługujące świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu puckiego umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu
 • udziela młodzieży, która opuściła rodziny zastępcze, placówki, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, schroniska dla nieletnich, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie;
 • organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych
 • prowadzi mieszkanie chronione dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą
 • ustala wysokość opłaty rodziców dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej w postaci wydawanej decyzji administracyjnej oraz na mocy uchwały Rady Powiatu zwalnia rodziców całkowicie lub częściowo z tej odpłatności
 • pozyskuje nowe rodziny zastępcze w celu zapewnienia ciągłości opieki rodzinnej
 • udziela pomocy osobom, które otrzymały status uchodźcy
 • udziela pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji społecznej:
  1. dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
  2. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  3. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  4. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  5. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • wspiera osoby niepełnosprawne poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej
 • orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym
 • wydaje karty parkingowe osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mających znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia mającym znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
 • sporządza sprawozdawczość
 • sporządza bilans potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej
 • współpracuje z gminami w zakresie opracowania strategii rozwiązywania problemów powiatu puckiego oraz organizuje szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • współpracuje m.in. z organizacjami społecznymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, policją, kuratorami sądowymi, pedagogami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w województwie pomorskim i poza nim
 • pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej